Predstavljanje rezultata pilot projekta PORI

23.11.2023. u Podgorici u  UN Eko zgradi održan je sastanak na kojem su predstavnici ustanova koje su učestvovale u pilotiranju Porodično orjentisane rane intervencije (PORI) predstavili svoje rezultate i naučene lekcije, i nakog čega su dogovoreni naredni koraci. Na sastanku osim učesnika projekta učestvovali i predstvanici Ministarstva prosvjete, Ministarstva zdravalja i Ministarstva rada i socijalnog staranja. Na sastanku su donešeni sledeći zaključci:

  1. Učesnici su konstatovali koristi i vrijedne rezultate pilotiranog intersektorskog modela rane intervencije i rane detekcije.
  2. Strategija ranog razvoja djeteta (2023-2027, usvojena 27.10.2023), u okviru cilja “2. Usluge ranog razvoja su jednako dostupne i kvalitetne u svim fazama razvoja djeteta uz osnažene porodice, koje su uključene na partnerskoj osnovi”, ima “Operativni cilj 2.6: Unaprijeđena koordinacija svih ključnih aktera od značaja u cilju uspostavljanja sistema za pružanje savremene rane intervencije utemeljene na dokazima” sa aktivnostima vezanim za multisektorski model rane intervencije i ranu detekciju (akcioni plan važi dvije godine). Dalje širenje modela porodično orijentisane rane intervencije biće predmet razmatranja radnog tijela za implementaciju Strategije ranog razvoja djeteta.
  3. Obuku za porodično orijentisanu ranu intervenciju akreditovao je Zavod za socijalnu i dječju zaštitu a dostavljen je i Zavodu za školstvo. Vodič za porodično orijentisanu ranu intervenciju je u završnoj fazi izrade, i biće podijeljen sa ministarstvima na mišljenje i odobrenje.
  4. UNICEF je spreman da i dalje podržava Kotor i Bijelo Polje u sprovođenju pilota, a druge opštine u dogovoru sa ministarstvima (shodno stavci br. 2).