U cilju ranog tretmana djece koja imaju slušno oštećenje obavlja se individualan rad u specijalizovanom kabinetu. Uspješna habilitacijia podrazumijeva rano otkrivanje oštećenja sluha, pravilnu dijagnostiku, određivanje odgovarajućih slušnih aparata i adaptaciju na njih, pripremu djeteta za kohlearnu implantaciju, savjetodavni rad sa roditeljima.  
Sa surdoaudiološkim tretmanom se počinje odmah nakon dijagnostike oštećenja da bi se iskoristio optimalni period za slušnu stimulaciju. Organizovanim i isplaniranim slušnim vježbama radi se sa implantiranom i djecom koja koriste individualne slušne aparate na razvijanju akustičke percepcije, diskriminaciji i razumijevanju zvukova u okruženju, formiranju glasova, riječi i razvoju govora.
Djeca sa kojom je kontinuirano rađeno i koja su razvila i usvojila sposobnost verbalnog komuniciranja spremna su za nastavak školovanja u redovnom sistemu.
U surdoaudiološkom kabinetu se pruža podrška djeci koja su u inkluzivnoj nastavi.