JU Resursni centar za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović” Kotor je jedina ustanova u Crnoj Gori koja pruža kompletnu rehabilitaciju i podršku djeci i pacijentima sa ugrađenim kohlearnim implantima.

Kohlearni implant je “rezultat napretka tehnologije u medicini”. Pretvara zvuk iz okoline u električne signale i putem ugrađene elektrode prenosi unutrašnjem uvu i slušnim živcem dalje do dijela mozga zaduženog za percepciju sluha i govora. Kod zdrave osobe se u unutrašnjem uvu zvučni impuls pretvara u bioelektični impuls koji se dalje prenosi. Ako su ćelije unutrašnjeg uha oštećene, proces pretvaranja zvučnog u bioelektrični impuls je onemogućen. Kohlearni imlant omogućava slušanje i u onim slučajevima kada to zbog jačine oštećenja sluha nije moguće postići slušnim pomagalima.

Dijagnostika

Prije ugradnje kohlearnog implanta (CI) potrebno je uraditi dijagnostiku. Dijagnostika ima svrhu tačno utvrditi jačinu gubitka sluha, utvrditi postojanje povoljnih i nepovoljnih uslova za operaciju i uspjeh operacije postoperativne rehabilitacije.

Rehabilitacija

Uz dobro sprovedenu rehabilitaciju pacijent čuje, počinje razumijevati govor i služi se primarno govorom pri komunikaciji. Veliki broj ljudi je uključen u proces habilitacije – rehabilitacije, koja će trajati nekoliko godina. Surdolozi kao slušni rehabilitatori i roditelji imaju veoma važnu ulogu u ovom procesu.

Poslije uključivanja procesora postoji mnogo stadijuma auditivnog razvoja kroz koje će dijete prolaziti u procesu učenja slušanja i govora. Rehabilitator i roditelji moraju razviti dobru saradnju kako bi dijete moglo maksimalno iskoristiti kohlearni implant. Uz planski sprovedenu rehabilitaciju, jezik i komunikaciju je potrebno učiti kod kuće sa porodicom i kroz uobičajene svakodnevne aktivnosti.

Ukoliko se dijete implantira do druge godine života, govor je moguće razviti u skladu sa razvojem govora vršnjaka.

Kod djece koja su kasnije implantirana, dobri rezultati se postižu uz proces rehabilitacije koji je duži i zahtjevniji.

U Resursnom centru tim stručnjaka, sastavljen od surdoaudiologa, surdologa i logopeda, svakodnevno organizuje individualne i grupne tretmane za ovu kategoriju djece.

U rehabilitaciji djece sa kohlearnim implantom treba imati na umu da rezultati variraju od djeteta do djeteta i da je proces “stvaranja osjećaja” za zvuk pomoću kohlearnog implanta individualan za svako dijete i odraslu osobu.

Programiranje implanta

Takođe, članovi našeg tima pružaju podršku i kontrolišu podešavanja koja su neophodna nakon ugradnje kohlearnog implanta.

Tokom prve godine govorni procesor se kompjuterski podešava svakih šest do osam sedmica, a kasnije nešto rjeđe. Proces adaptiranja procesora zvuka naziva se fiting, programiranje ili mapiranje. Programer podešava procesor zvuka tako da djetetu bude prijatno, na nivo koji djetetu neće biti ni previše glasan ni previše tih. Nivoi su individualni za svako dijete jer svako od njih ima različite potrebe, pa se zato moraju pažljivo odrediti.