Ustanovom upravlja Školski odbor. Školski odbor ima pet članova. Školski odbor čine: dva predstavnika ministarstva nadležnog za poslove prosvjete i sporta, dva predstavnika zaposlenih i jedan predstavnik roditelja.
Članovi Školskog odbora biraju se na period od četiri godine, osim predstavnika roditelja koji se biraju na dvije godine.

Školski odbor:
1. usvaja program razvoja Ustanove;
2. usvaja godišnji plan i izvještaj o njegovoj realizaciji (ostvarivanju);
3. razmatra programe i rezultate vannastavnih aktivnosti;
4. donosi statut, akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druga opšta akta Ustanove;
5. donosi godišnji finansijski plan;
6. usvaja periodični i godišnji račun;
7. donosi odluku o drugoj djelatnosti ustanove, u skladu sa zakonom;
8. predlaže promjeni naziva i sjedišta Ustanove;
9. rješava, kao drugostepeni organ, o pravima djece, osim o pravima o kojima odlučuju drugi organi, u skladu sa zakonom;
10. odlučuje o raspolaganju imovinom i korišćenju sredstava Ustanove, u skladu sa zakonom i drugim propisima;
11. razmatra uspjeh učenika i predlaže mjere za poboljšanje uslova rada Ustanove;
12. imenuje stalne i povremene komisije iz svog djelokruga, utvrđuje sastav, djelokrug i način rada komisija;
13. donosi poslovnik o radu;
14. donosi pravila o radu Ustanove, na predlog direktora;
15. stara se o obavještavanju zaposlenih u Ustanovi;
16. donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora Ustanove; i
17. donosi odluku o participaciji za pokriće troškova obrazovanja i visini participacije po odobrenju, odnosno uz saglasnost Ministarstva;
18. obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i Statutom.

Članovi školskog odbora JU Resursnog centra za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović” su:

  1. Željko Vukasović, predstavnik zaposlenih
  2. Jelena Banićević, predstavnik zaposlenih
  3. Iva Gudelj, predstavnik Ministarstva prosvjete Crne Gore
  4. Milica Tomović, predstavnik Ministarstva prosvjete Crne Gore
  5. Sava Bošković, predstavnik savjeta roditelja

Predsjednik školskog odbora je Željko Vukasović. Mandat školskom odboru počeo je 27.10.2021. godine.